_

FaceBookHitList.com

Always Free To Place a Hit On Someone

_  

Luật đánh bài chắn online để bạn không bị thua oan

Khi chơi chắn, không được vi phạm các luật sau đây:

Trái vỉ: Khi ăn cạ, phải lấy quân ăn được dưới chiếu bỏ vào lòng chơi slot game miễn phí rồi lấy quân ăn trên tay đặt lên trên quân ăn được. Nếu lại làm ngược lại: Đặt quân ăn được lên trên quân ăn thì là trái vỉ.
Ràng buộc với bài trên tay
a) Ăn treo tranh: Ăn được thành chắn nhưng lại ăn cạ.
Ví dụ: Trên tay có cửu vạn, cửu văn, ăn cửu vạn nhưng lại hạ cửu văn xuống chiếu thành cạ[Cửu văn, cửu vạn] (Đáng nhẽ phải hạ chắn cửu vạn).'
[IMG] 
b) Chíu được nhưng lại ăn thường
Ví dụ: Có 3 quân cửu vạn, bốc được cửu vạn, đáng nhẽ phải chíu thì lại chỉ hạ 1 quân cửu vạn xuống để ăn thường.
c) Ăn chọn cạ: Lấy 1 quân trong cạ sẵn có để ăn cạ
Ví dụ: Có cạ[Cửu vạn, cửu văn], lấy cửu vạn ăn cửu sách link vao w88 .
Chú ý: Trường hợp có 1 cửu vạn và 2, hoặc 4 cửu văn không gọi là “có cạ” cửa vạn, văn(Vì cửu văn nằm trong chắn rồi, cửu vạn là quân lẻ). Khi đó vẫn được lấy cửu vạn ăn cửu sách
d) Ăn cạ chuyển chờ: Lấy 1 quân chờ ù để ăn cạ.
Ví dụ: Đã có >= 5 chắn, chỉ què cửu vạn, không có ba đầu. Lấy cửu vạn ăn cửu văn.
Chú ý: Nếu đang chờ ù ba đầu cửu, lại lấy cửu vạn ăn cửu văn thì là phạm lỗi treo tranh(Hoặc nếu cửu văn là quân bốc từ nọc ra thì là phạm lỗi bỏ ù).
e) Có chắn cấu cạ: Lấy 1 quân trong chắn sẵn có để ăn cạ.
Ví dụ: Có chắn cửu vạn, không có cửu văn, lấy cửu vạn ăn cửu văn.
Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn
a) Bỏ chắn ăn chắn: Trước đã bỏ không ăn chắn này, giờ lại đòi ăn.
b) Bỏ chắn ăn cạ: Lấy 1 quân – mà trước đó đã bỏ ăn chắn – để ăn cạ.
c) Bỏ cạ ăn cạ: Lấy 1 quân – mà trước đó đã bỏ ăn cạ – để ăn cạ.
d) Bỏ chắn đánh chắn: Bỏ không ăn 1 con sau lại đánh đúng con đó
(Chú ý: Được lấy cửu văn/ sách để ăn chắn – tức được bỏ cạ ăn chắn).
Ràng buộc với những quân đã đánh
a) Đánh cạ ăn cạ: Đã đánh cả 1 cạ(2 quân) đi thì không được ăn bất kỳ cạ nào nữa.
Ví dụ: Nếu đã đánh cạ[Cửu vạn, văn], sau lại ăn cạ[Tam văn, tam sách].
b) Xé cạ ăn cạ: Đã đánh 1 quân, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ.
Ví dụ: Đã đánh cửu vạn, sau lại lấy cửu văn ăn cửu sách.
c) Đánh 1 quân rồi sau lại ăn đúng quân đó.
d). Đánh đôi chắn đi.
Ví dụ: Đánh cửu vạn, sau lại đánh tiếp 1 quân cửu vạn nữa.
Ràng buộc với những quân đã ăn
a) Ăn 1 con rồi sau lại đánh đúng con đó happy8 .
b) Ăn cạ rồi lại ăn chắn cùng hàng.
Ví dụ: Đã lấy cửu văn ăn cửu vạn, sau lại ăn chắn cửu(Bất kỳ cửu gì).
c) Đánh cạ khi đẵ ăn cạ.
Ví dụ: Đã đánh cả tam văn, tam sách đi (đánh cạ), sau đó lại lấy cửu vạn ăn cửu sách(Ăn cạ).
d) Ăn cạ đánh con cùng hàng.
Ví dụ: Đã lấy cửu vạn, ăn cửu văn, sau lại đánh cửu sách đi.

Views: 3

Comment

You need to be a member of FaceBookHitList.com to add comments!

Join FaceBookHitList.com

© 2018   Created by Ron.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service